X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsproduktion

Läkemedelsbranschens arbete under coronapandemin

Läkemedelssektorn arbetar intensivt med att forska fram och utveckla nya tester, vacciner och läkemedel mot covid-19, men under pandemin har man också lagt stora resurser på att öka produktionskapaciteten och säkra tillgången på läkemedel inom intensivsjukvården. Under våren ingick branschen även avtal med Sveriges Kommuner och Regioner så att personal som vill arbeta inom vården under pandemin ska kunna göra det.

Samverkan kring läkemedelsförsörjning

Coronapandemin medförde kraftigt ökade behov av läkemedel i drabbade länder, framför allt läkemedel som används inom intensivsjukvården.

Det finns inget land i världen som är självförsörjande när det gäller läkemedel. Forskning och utveckling, tillverkning och distribution är helt globaliserade processer. När ett stort antal länder plötsligt drabbas av en pandemi medför det stora påfrestningar för läkemedelsförsörjningen. När coronaviruset började sprida sig och efterfrågan på många intensivvårdsläkemedel ökade ställde läkemedelsföretag om sina tillverkningsanläggningar för att anpassa och öka produktionen och lade stora resurser på att klara alla leveranser trots störningarna som uppstod i distributionssystemen på grund av pandemin.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inledde tillsammans med regionerna ett samarbete kring en process för nationella inköp av vissa läkemedel, framför allt intensivvårdsläkemedel, i syfte att skapa en buffert för att täcka det ökade behovet av läkemedel av central betydelse för vården av patienter med covid-19. Läkemedelsdistributörerna Tamro och Oriola bistod med sin bedömning av lagernivåerna för de aktuella läkemedlen.

Diskussion om framtida lagerhållning

Sverige har sedan länge avvecklat de beredskapslager av läkemedel som fanns i händelse av krig eller nationell kris. Det har under lång tid förts en diskussion kring hur landet kan öka hälso- och sjukvårdens beredskap inför allvarliga händelser. En statlig utredning ska 2021 lägga fram en slutrapport om hur Sveriges beredskap vad gäller hälso- och sjukvård, läkemedel och medicinteknik kan förbättras. 

Lif har lämnat in sitt remissvar på delbetänkandet ”Hälso- och sjukvård i det civila försvaret” och ger synpunkter på hur läkemedelsförsörjningen ska kunna säkerställas i tider av kris och krig. Komponenter som krävs är fungerande internationell handel, tydlig ansvarsfördelning och god samverkan mellan alla inblandade.

Läs mer om remissvaret till ”Hälso- och sjukvård i det civila försvaret” 

Läs mer om hur Lif och läkemedelsbranschen arbetar med att minska riskerna för läkemedelsbrist och förbättra hanteringen av restnoterade läkemedel.

Utökat samarbete mellan Life Science-företagen och regionerna för att avlasta sjukvården

Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra branschorganisationer inom Life Science tog Lif under våren fram en ny vägledning för företag som vill låta sin personal hjälpa till i hälso- och sjukvården under pandemin. Genom detta kunde anställda inom läkemedelsföretagen med hälso- och sjukvårdsutbildning enklare bidra i det ansträngda läge hälso- och sjukvården befann sig i under krisens topp.

Det finns redan en god samverkan mellan Life Science-industrin och den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Förutsättningarna för samverkan regleras i lag, men även i gemensamma överenskommelser mellan parterna. Den nya vägledningen utgjorde ett stöd för regioner och företag som underlättade för läkemedelsföretagens personal att bidra på bästa möjliga sätt.

Uppdaterad: 24 september 2020