X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsproduktion

Sobi tar ansvar för hållbarhet i leverantörskedjan

Genom att förlita sig på hållbara och pålitliga leverantörer, från tillverkning till paketering och distribution, kan Sobi ta ansvar för hållbarhetsarbetet i försörjningsledet. Ett verktyg för att säkerställa det är företagets inköpsprogram Responsible Sourcing Programme – ett exempel på hur Lifs medlemsföretag arbetar med Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

Sobi har vuxit från ett mindre forsknings- och försäljningsbolag med fokus på Europa till ett bolag med internationell närvaro i Nordamerika och Asien och en växande forsknings- och produktportfölj av egna produkter. Ökad global närvaro och omvärldens förväntningar ställer krav på ansvar för hållbarhet i försörjningsledets alla delar.

Majoriteten av Sobis försörjningskedja är utlagd på externa aktörer och företaget förlitar sig på hållbara och pålitliga leverantörer som tillverkar, paketerar och distribuerar deras produkter, inte enbart i enlighet med läkemedelsbranschens kvalitetsramverk utan även utifrån hållbarhetsprinciperna kring ansvar gentemot miljö, samhälle och individ.

Hårda krav på leverantörerna med Responsible Sourcing Programme

Sobis ansvarsfulla inköpsprogram, Responsible Sourcing Programme, innebär att de tillämpar en uppförandekod, hållbarhetsscreening och uppföljningsprogram för sina partners och leverantörer för att verka för ett ansvarsfullt, hållbart affärsbeteende.

  • Uppförandekoden ingår i alla avtal och används i upphandlingar för att säkerställa en god framtida relation och gemensamma affärsprinciper.
  • Screening syftar till att säkra att leverantörerna har standarder och policys som ger ett ramverk för styrning, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och miljöansvar.
  • För de partners som har utvecklingsbehov eller är involverade i produktutveckling där Sobi bär ett stort leverantörsansvar kompletterar nu företaget det befintliga arbetet med kvalitetsuppföljning med ett utvecklings- och uppföljningsprogram för att säkerställa att ramverket uppfylls och att det sker kontinuerliga förbättringar även inom hållbarhet.

Läkemedelsföretagen samarbetar kring ansvarsfulla leverantörskedjor

Sobi är medlemmar i läkemedelsföretagens gemensamma initiativ för försörjningskedjan, Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI). Försörjningskedjan för läkemedel är sammankopplad och genom organisationen kan branschen etablera gemensamma principer och uppföljningsramverk och arbeta med utbildning och kunskapsöverföring.

Foto: Sobi

Sobis arbete med leverantörskedjan bidrar till de globala målen

Genom inköpsprogrammet Responsible Sourcing Programme verkar Sobi för att företagets leverantörer uppfyller hållbarhetskrav kring miljö, samhälle och individ. Det bidrar till följande mål:

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 12:  Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om de globala målen på fn.se

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 29 oktober