X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lifs inspel till forsknings- och innovationspropositionen 2020

Genom stärkt nationell samordning kan Sverige få ett mer sammanhållet och starkare forsknings- och innovationssystem där akademi, hälso- och sjukvård och Life Science-företag jobbar tillsammans. I det forskningspolitiska inspelet till regeringen lyfter Lif de insatser och satsningar som läkemedelsbranschen vill se under de kommande fyra åren.

Läkemedelsföretagen forskar fram och utvecklar nya läkemedel och bättre behandlingsmetoder men industrin är också en viktig forskningsfinansiär. Företagens forskning är internationell och helt beroende av ett nära samarbete med såväl universitetsväsendet som hälso- och sjukvården. Regeringens forskningspolitik är därför av central betydelse för att skapa de förutsättningar som behövs för att Sverige ska kunna hävda sig i en hårdare internationell konkurrens där allt fler länder erbjuder goda villkor och ett generöst samarbetsklimat för Life Science-företag.

Lifs inspel till den kommande forsknings- och innovationspropositionen presenterar läkemedelsbranschens synpunkter utifrån de fokusområden som pekats ut i arbetet med den kommande Life Science-strategin - Partnerskap, samordning och långsiktighet; Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation; Policyutveckling och etik; Integrering av forskning och innovation i vården; Välfärdsteknik i omsorgen; Forskning och infrastrukturer; Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande; Internationell attraktivitet och konkurrenskraft.

Några av de insatser som Lif särskilt vill lyfta inför den kommande 4-årsperioden är:

  • Förbättra samverkansklimatet och etablera partnerskap på flera nivåer. Läkemedelsföretagen kan bidra med kunskap, internationella kontaktnät, forskningsinfrastruktur, regulatoriska kunnande och kompetens inom projektledning och läkemedelsutveckling.
  • Öka den nationella samverkan för att minska risken för suboptimering. Life Science-kontorets roll måste vara tydlig och det bör ha ansvar för att hålla samman den policyutveckling som måste ske på nationell nivå under de kommande fyra åren.
  • Tillgängliggör forskningsinfrastrukturen. Ett av de viktiga områdena för ökad nationell samordning är hur vi skapar största möjliga nytta av den svenska Life Science-infrastrukturen. Forskande företag måste kunna nyttja de olika resurserna och satsningarna.
  • Använd insamlade data och utnyttja kvalitetsregister. En nationell samling behövs för att frigöra den potential som finns i svenska hälso- och vårddata. Lif har listat de viktigaste förslagen för detta i ”Åtgärder för att förbättra tillgången till och analys av hälsodata”.
  • Öka de företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningarna. Kliniska läkemedelsprövningar ger direkt nytta för patienter, hälso‐ och sjukvården och samhället i stort och är en förutsättning för att svenska patienter snabbt ska få tillgång till ny typ av behandling. Den nedåtgående trenden för de kliniska läkemedelsprövningarna måste vändas genom att titta framåt på nya typer av och sätt att genomföra kliniska läkemedelsprövningar. Lifs förslag inom detta område finns samlade i ”Åtgärdsförslag för att öka företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar”.
  • Stärk kompetensutvecklingen och utbytet mellan olika sektorer och branscher. Tillgång på kompetenta medarbetare är en förutsättning för en vital Life Science-sektor i Sverige. Forskning och utbildning måste hålla toppklass, det måste gå att röra sig mellan näringsliv och offentlig sektor, och Sverige måste kunna attrahera internationella experter. Att regeringen vill utöka det så kallade FoU-avdraget är positivt. Men viktigt är också att tiden som expertskatten gäller måste utökas, så att den blir i paritet med våra nordiska grannländer.

Specifika förslag finns i tidigare publicerade handlingsprogram, se nedan under relaterade dokument.

 

Läs hela inspelet här (pdf)

Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy

Uppdaterad: 28 oktober 2019