Dokument och mallar

Nedan listas överenskommelser, avtal, riktlinjer, mallar mm. 

 • Användande av digitala kanaler

  Detta dokument beskriver de mest använda digitala kanalerna i Sverige och hur de kan användas för att kommunicera till allmänheten samt hälso- och sjukvårdspersonal utifrån Läkemedelsbranschens etiska regelverk. Dokumentet är författat av LIFs kansli, observera att det ytterst alltid är IGN och NBL som vid en anmälan avgör huruvida ett förfarande är lämpligt eller ej. Dokumentet får anses vara ett levande dokument och kan komma att uppdateras.

 • Avtalsmall konsultationsuppdrag

  För konsultationsuppdrag där läkare anlitas för olika ändamål har LIF tagit fram
  en avtalsmall.

 • Avtalsexempel och budgetexempel för sponsring

  Avtalsexempel och budgetexempel för sponsring av aktivitet anordnad av intresseförening eller hälso- och sjukvården. Kan användas fritt och går att justera efter aktuella önskemål.

 • LIFs tolkning av villkor och beloppsgränser i EFPIA:s HCP Code, EFPIA:s PO Code och IFPMA:s regelverk

  Dokument med de aktuella gränsvärden/beloppsgränser för lunch, middag, hjälpmedel. 

  Måltider utomlands- EFPIAs sammanställning av beloppsgränser (se länk nedan)

 • Etiköverenskommelse mellan LIF och Handikappförbunden

  LIF och Handikappförbundens samarbetsorgan tecknade den 20 oktober 2008 en etiköverenskommelse. Denna innebär bland annat att parterna skall verka för att deras medlemmar följer läkemedelsbranschens etiska regelverk. Överenskommelsen finns att ladda ner i höger marginal.

  En handbok, som ska ses som ett komplement till det etiska regelverket, har tagits fram gemensamt av LIF och Handikappförbunden. Handboken ger tips och råd om vad man bör tänka på inför ett eventuellt samarbete mellan läkemedelsföretag och olika organisationer. Handboken går att beställa eller att läsa på nätet alternativt ladda ner, se länkar till höger.

  LIF har tagit fram en mall med syfte att underlätta skrivningarna i de överenskommelser som skall upprättas mellan LIFs medlemsföretag och organisationer enligt kapitel III i "Läkemedelsbranschens etiska regelverk". Mallen ger förslag på paragrafer som kan ingå i en överenskommelse och den finns för nedladdning till höger.

 • Frågor och svar avseende informations- och utbildningsmaterial

   Frågor och svarsdokument beträffande informations- och utbildningsmaterial samt hjälpmedel.

 • Information från IGM om läkemedelsinformation på internet

  För att underlätta en korrekt och invändningsfri utformning vill IGM inledningsvis göra en sammanställning av hur de olika typerna av idag förekommande hemsidor skiljer sig och/eller kompletterar varandra, och vilka överväganden man kan behöva göra i förhållande till s.k. förhandsgranskad hemsida.

 • Internationella uppförandekoder från EFPIA och IFPMA

  Vid sidan av de nationella reglerna och avtalen är de svenska läkemedelsföretagen bundna av branschens internationella regelverk från EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)och IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers).

 • Kliniska prövningar, överenskommelser och avtal

  Detta avsnitt återfinns under Kliniska prövningar på LIF.se.

 • Lathund utformning annonser

  För att underlätta utformningen av annonser har LIF tagit fram en lathund med de viktigaste punkterna i etiska regelverket att tänka på vid annonsering. Författat av Lars-Göran Grehn.

 • Läkemedelsbranschens etiska reglerverk som pdf. Gäller t.o.m. 2020-04-30.

  Läkemedelsbranschens etiska regelverk i pdf-format. Uppdaterad 15 december 2019 och gällande från 1 januari 2020 gällande till 30 april 2020.

 • Läkemedelsbranschens etiska reglerverk som pdf. Gäller fr.o.m. 2020-05-01.

  Läkemedelsbranschens etiska regelverk i pdf-format. Uppdaterad 16 april 2020 och gällande från 1 maj 2020.

 • LIF Ethical Rules. Effective by 01 January 2020 to 30 April 2020.

  LIF Ethical Rules.

 • LIF Ethical Rules. Effective by 01 May 2020

  LIF Ethical Rules. Effective by 01 May 2020.

 • Mall för inbjudningar till vården

  SKL-överenskommelsen ställer strikta krav på hur en inbjudan till produktinformation eller övrig sammankomst skall utformas. Det gäller både programmets innehåll men också tydlighet kring mottagare. LIF har därför tagit fram två mallar som man kan utgå ifrån när man författar sina inbjudningar.

 • PM Minimiinformation

  Följande PM är tänkt att vara till hjälp för företagen vid tillämpning av
  artikel 17 och 117 dvs. den s.k. minimiinformationen. Författat av Torsten
  Brink, fd. sekreterare i NBL.

 • Nationella Kvalitetsregister - Överenskommelse om samverkan mellan SKL och industrins företrädare

  Överenskommelsen finns att ladda ner nedan. Och här finner du avtal och mallar för Nationella kvalitetsregister.

 • Nordisk jämförelse compliance

  LIF, LMI, ENLI och PIF har tillsammans tagit fram en kort jämförelse för det nordiska länderna vad gäller etiska regler. Tanken är att den skall uppdateras regelbundet med nya frågeställningar samt ev. revidering av befintliga. OBS! Dokumentet tar ej upp alla ev likheter eller skillnader utan endast utvalda frågor.

 • SKL-överenskommelsen - gäller t.o.m. 2019-12-31

  LIF och branschorganisationerna för de företag som arbetar med medicin- och laboratorieteknik har gemensamt med Sveriges kommuner och landsting enats om en överenskommelse om regler för samverkan inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Överenskommelsen träder i kraft 1 januari 2014.

  Parterna beskriver i överenskommelsen bland annat hur de ser på produkt- och serviceinformation, sammankomster, marknadsundersökningar, upphandling, konsultuppdrag och donationer. Nu finns gemensamma regler för alla medarbetare och företag när det gäller kostnader, rutiner runt inbjudningar,
  beslut om deltagande, måltider mm.

 • SKR-överenskommelsen - gäller fr.o.m. 2020-01-01

  LIF och branschorganisationerna för de företag som arbetar med medicin- och laboratorieteknik (Swedish Medtech och Swedish Labtech) har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner gjort en överenskommelse om regler för samverkan inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

  Överenskommelsen beskriver bland annat bärande principer för samverkanssituationer som produkt- och serviceinformation, sammankomster, marknadsundersökningar, upphandling, konsultuppdrag och donationer och innehåller gemensamma regler för alla medarbetare och företag när det gäller kostnader, rutiner runt inbjudningar, måltider med mera.

 • Broschyr vägledning sponsring

  LIF, Medtech och Labtech har gemensamt tagit fram en broschyr om sponsring för
  att ge information till organisationer och intresseföreningar i svensk hälso-
  och sjukvård som planerar att söka sponsormedel (avsnitt 7b i den gemensamma
  överenskommelsen).