Statistik

LIF har sedan 1970-talet publicerat årliga sammanställningar som beskriver olika aspekter av hälso- och sjukvården och läkemedelsmarknaden i Sverige och internationellt. Det mesta baseras på publicerad statistik och det är en service från LIF för att underlätta för medlemmar och andra aktörer som vill vara uppdaterade på utvecklingen i Sverige. Varje år genomförs även en forskningsenkät bland våra medlemmar vilken resulterar i sammanställningen Forskning och utveckling av läkemedel i Sverige.

Under 2015 ökade försäljningen av humanläkemedel med 2 371 miljoner kronor (7,4 %). Det förklaras av att försäljningen av originalläkemedel ökat med 1 596 miljoner kronor (7,2%) och att försäljningen av generiska läkemedel ökat med 684 miljoner kronor (11,8%). Inom originalläkemedlen omfördelningen från parallellimporterade läkemedel till originalläkemedel fortsatt. Parallellimporten minskade med 1 681 miljoner kronor (-31,0%). Försäljningen av läkemedel för hepatit C, anti-TNF-läkemedel för bl. a. reumatoid artrit och cancerläkemedel står för nästan hela försäljningsökningen av originalläkemedel.

Läkemedelsförsäljningen 2015 och 2016 (AIP)

Källa: IMS Health

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige i december 2015 – november 2016 uppgick till 36 963 miljoner kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 4,9 % i jämförelse med samma period 2015. Humanläkemedel svarade för 98,1 % av försäljningen och veterinärläkemedel för 1,9 %.

Från och med den 1 november 2009 säljs receptfria läkemedel även i dagligvaruhandel. I statistiken nedan är denna försäljning inte inkluderad. Det är känt att bristande inrapportering leder till att viss statistik kan saknas för slutenvården och djurläkemedel.

Om diagrammet är svårläst i mobilen kan du välja att se diagrammet som bild.

Läkemedelsförsäljningen 2015 och 2016 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Om diagrammet är svårläst i mobilen kan du välja att se diagrammet som bild.

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige 2016

Källa: Apotekens inköpspris, AIP, i miljoner kronor

Förpackningar och definierade dygnsdoser, DDD

Källa: IMS Health och e-Hälsomyndigheten

* Vid beräkning av definierade dygnsdoser, DDD, har läkemedelsgrupp D, Hud exkluderats.
MAT: Moving Annual Total = rullande 12 månader, januari 2016 - december 2016.

Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD
Veterinärmedicin

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU